Allmänna villkor för Legehusets Tjänster

Allmänna villkor för Legehusets Tjänster

Företagsinformation:

Dessa allmänna villkor tillämpas när du som privatperson (konsument) eller företag beställer tjänster av Legehuset Sverige AB, org. nr. 559250-0929 (”Legehuset”/”oss”/”vi”/”vår”).

Våra Tjänster:

Tjänster som du kan beställa (”Tjänsterna”) består av: (i) PCR-test avseende Covid -19 med utfärdande av reseintyg (läkarintyg) baserat på resultatet av sådant PCR-test; (ii) antikroppstest och antigentest, eller; (iii) olika typer av vaccinationer. . För att få beställa Tjänster måste du ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år måste du ha fått samtycke till din beställning från vårdnadshavare. I samband med att du beställer Tjänst samtycker du till att dessa allmänna villkor tillämpas som del av avtalet mellan dig/ditt företag och oss. Nedan beskrivs kortfattat tillgängliga Tjänster och vissa förutsättningar för Tjänsternas nyttjande. Mer utförliga beskrivningar av respektive Tjänst och vanliga frågor och svar hittar du på vår hemsida legehuset.se.

PCR-test och/eller med reseintyg :
Tjänsten att du antingen gör ett PCR-test och/eller ett antigentest på en av våra mottagningar eller mobila lösningar. Därefter görs en analys av ditt test. Visar analysen negativt resultat (dvs. att du enligt analysen inte har en pågående infektion av covid -19) utfärdar vi ett läkarintyg (reseintyg) som styrker detta. Läkarintyget (reseintyget) översänds elektroniskt på sätt som anges på vår hemsida. Visar analysen positivt resultat, meddelas du om detta. Vi utfärdar då inget läkarintyg (reseintyg). För tydlighets skulle innefattar alltså Tjänsten antingen att ett läkarintyg (reseintyg) upprättas eller att du erhåller ett positivt resultat av analysen av ditt test. Beställning av Tjänsten görs på vår hemsida legehuset.se, på telefon eller via drop in tid på plats i en av våra mottagningar. Du kan alltid höra av dig till vår kundtjänst på 010-550 26 00 eller [email protected] om du har frågor.

Antikroppstest och antigentest Covid-19:
Kortfattat innebär Tjänsten att du antingen testar dig via tidsbokning eller drop-in i våra egna kliniker eller via en av våra mobila testlösningar/enheter. En sköterska på kliniken och testar dig på plats. Du får sedan svar direkt på plats eller digitalt enligt önskemål. Vid behov av reseintyg för antigentest eller antikropptest Vid beställning av test med läkarintyg (reseintyg) översänds det elektroniskt på sätt som anges på vår hemsida. Visar analysen positivt resultat, meddelas du om detta. Vi utfärdar då inget läkarintyg (reseintyg). För tydlighets skulle innefattar alltså Tjänsten antingen att ett läkarintyg (reseintyg) upprättas eller att du erhåller ett positivt resultat av analysen av ditt test.

Vaccinationer :
Erbjudna vaccinationer, och hur tidsbokning resp. drop-in för olika typer av vaccinationer framgår på vår sektion för vaccination. Mer info hittar du här.

Leveranstid:
Normala leveranstider från tidpunkten du erhållit en orderbekräftelse på PCR-test och Antigentest framgår på sektion om PCR-test. Mer info hittar du här. Legehuset hanterar normalt din beställning inom ett dygn från det att du har fått en orderbekräftelse. De normala leveranstiderna utgör dock inte någon garanti och det är därför viktigt att du gör beställning i god tid med marginal till din resa.

Ansvar:
Innehållet i vår Tjänst – inklusive vad vårt utfärdade reseintyg vid var tid innehåller och hur det är utformat – beskrivs på vår här. Legehuset tar inget ansvar för att innehållet i vårt reseintyg och dess utformning godtas på din resedestination. Det är du som kund som ansvarar för att säkerställa att det reseintyg vi utfärdar är giltigt och fungerar för inresa i det land och destination du ska resa till.

Avtal om tillhandahållande av Tjänst

För Tjänster som köps av Legehuset, träffas avtal om tillhandahållande av Tjänst när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejl du angivit. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din beställning om vi inte anser att vi kan uppfylla tjänsten på ett adekvat sätt. Vi kommer då att meddela dig så fort vi kan. Genom bekräftelser blir dessa allmänna villkor en del av avtalet. För Tjänster som utförs vid drop-in träffas avtal när betalning skett.

Behandling av personuppgifter

Tjänsterna innefattar att vi behandlar personuppgifter om de individer som Tjänsten ifråga avser. Vilka personuppgifter som behandlas för respektive Tjänst framgår av vår integritetspolicy som du hittar här. För Legehuset är kunders och patienters personliga integritet av central betydelse. Behandling av kunders och patienters personuppgifter sker därför alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om behandling av personuppgifter. Detta innefattar även att resultat av tester måste översändas på ett sätt som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar. Utförligare information om vår behandling av dina personuppgifter och grund för behandling av personuppgifter finner du i vår integritetspolicy Integritetpolicyn innefattar även tydliga instruktioner om dina rättigheter och hur dessa rättigheter kan utövas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av din hälsodata. Det gör du genom att höra av dig till [email protected].

Priser och betalning

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive eventuell moms. Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Tjänsten påbörjas att utföras först efter att betalning kommit oss tillhanda. Kvitto skickas sedan till den email som du uppgivit i samband med beställning. För tydlighets skull gäller vid beställning av PCR-test för reseintyg att priset är detsamma oavsett om reseintyg utfärdas (efter negativt analysresultat), reseintyg ej utfärdas (efter positivt analysresultat) eller om analys inte går att utföra.

Ångerrätt vid köp via internet

Vid köp via internet har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen (14 dagar) börjar gälla dagen efter att avtal ingåtts (dvs. dagen efter vår orderbekräftelse). Om du önskar utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss detta klart och tydligt via e-post [email protected]. Du kan också utnyttja den mall till ångerblankett som konsumentverket tillhandahåller, se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-ochmallar/angerblankett vilket du kan skicka per e-mail eller brev till oss. Ångerrätten upphör när du helt eller delvis använder dig av de Tjänster som du har beställt. Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi av dig erlagd betalning till dig utan avdrag. Vi återbetalar pengarna till ditt bankkonto inom 30 dagar från beställning under förutsättning att du meddelat ditt bankkonto till oss. Om du har bokat en tid för testning av PCR-test med utfärdande av Reseintyg, på en av våra kliniker, kan du kostnadsfritt avboka din tid fram till tjugofyra (24) timmar innan ditt besök. Sådan avbokning sker via att trycka på ”Avboka” i mailet vi skickat till dig i samband med bokning eller genom att kontakta vår support – [email protected]. Pengarna betalas automatiskt tillbaka till ditt bankkonto vid avbokning om betalning gjorts på förhand. Om du inte avbokar din tid minst tjugofyra (24) timmar innan ditt besök och/eller inte dyker upp, debiteras du 50% av beloppet av bokad tjänst.

Ansvar och ansvarsbegränsning

Legehuset ansvarar för att våra Tjänster utförs fackmannamässigt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Legehuset ansvarar inte för brister i tjänsterna som är hänförlig till dig som kund (t.ex. att ett reseintyg som det vid var tid beskrivs på vår hemsida inte uppfyller kraven på din resedestination; eller att test har tagits för sent eller för tidigt enligt kraven på din resedestination; eller att självtest utförs på felaktigt sätt; eller att Tjänsten inte utförs eller inte utförs i tid pga. tekniska förhållanden i din utrustning eller anslutande nätverk). Legehuset ansvarar inte för brister i tjänster som orsakas av fel i tredje parts programvara eller nätverk om Legehusets fackmannamässigt försökt åtgärda eller kringå felet, eller brister i tjänster pga. virusangrepp eller liknande trots att Legehuset på fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder. Legehuset ansvarar inte heller för försenad tjänst till följd av brister i allmänna kommunikationer (t.ex. försenad postgång) eller till följd av omständigheter som utgör force majeure. PCR-tester och andra tester avseende Covid-19 ger inte 100% korrekt resultat och det förekommer att ett PCR-test och andra tester ger ett felaktigt negativt eller positivt resultat. Legehuset ansvarar inte för att testresultatet till följd av sådan felmarginal ger ett felaktigt resultat. Brister i tjänster ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Legehuset. Legehuset har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som kund. Om avhjälpande inte kan ske har du som kund rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada. Legehuset ansvarar för brister i tjänsten orsakad av Legehuset vårdslöshet. Legehuset ansvar är under alla förhållanden begränsat till ett ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande priset för tjänsten för den individ som tjänsten avser. Legehuset ansvarar inte för följdskador som exempelvis, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador. Detta innefattar exempelvis att Legehuset inte ansvarar för skada eller kostnader till följd av brister i Tjänster avseende PCR-test med reseintyg som medför att du inte kan resa till eller släpps in på din resedestination.

Force Majeure

Legehuset ansvarar inte för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Legehuset kontroll och som Legehuset skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Legehuset inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Särskilt avseende företagskunder

För dig som företagskund tillämpas inte bestämmelserna om ångerrätt ovan. Vidare svarar du som företagskund för att grund för behandling av personuppgifter som du förser Legehuset med föreligger.

Övrigt

Legehuset har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser i Tjänsten och enligt avtalet mellan dig och oss. Legehuset har rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annat koncernbolag.

Tillämplig lag och tvist

För avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska prövas av allmän domstol i Sverige.