Funktionshinder och Internationella funktionshindersdagen Legehuset

Funktionshinder och internationella funktionshinderdagen

Idag, den 3:e december är den internationella funktionshindersdagen. Legehuset uppmärksammar dagen genom att informera om dagen och med hopp om att bidra till en mer jämlik folkhälsa där alla inkluderas och ingen åsidosätts på grund av psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Vad är ett funktionshinder?

I Sverige lever cirka 10-30% av befolkningen med någon form av funktionshinder. Funktionsnedsättning är ett brett begrepp och frågorna kring ämnet kan tolkas olika av mottagarna. Därför kan statistiken kring andelen personer med en funktionsnedsättning variera beroende på hur frågan har formulerats i undersökningen.

En funktionsnedsättning kan exempelvis vara att personen har en nedsatt syn-, hörsel- och rörelseförmåga. En nedsättning av psykisk eller intellektuell funktionsförmåga klassas även det som en funktionsnedsättning. Ett funktionshinder definieras som en begränsning som uppstått med anledning av en funktionsnedsättning.

Funktionshinder och artikel 25 – Rätten till bästa möjliga hälsa

Den 25:e artikeln i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning redogör rätten till att få bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska få samma utbud och kvalitet som erbjuds andra personer inom hälso- och sjukvården. Har man en funktionsnedsättning ska man erbjudas den hälsoservice som man kan behöva på grund av funktionsnedsättningen. Detta inkluderar tidig upptäckt och praktiska insatser som är avsedda för att begränsa och förebygga vidare funktionsnedsättning, för alla åldrar. Läs mer om artikel 25 här.

Lika förutsättningar – En jämlik vård

Legehuset arbetar utifrån en jämlikhetsprincip. Alla ska ha rätt till samma förutsättningar inom vården. Beslutsfattare och skyldighetsbärare har en skyldighet att verka för en jämlik vård. Vi uppmärksammar därför den internationella funktionshindersdagen med hopp om att bidra till en mer jämlik folkhälsa, där alla inkluderas och ingen åsidosätts på grund av psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Kom in till oss på Legehuset. Vi arbetar med förebyggandet av ohälsa genom preventiv våd. Vi erbjuder vaccin, läkarintyg, hälsokontroller och blodprover.